Regulamin z dnia 04-11-2019

§ 1

DEFINICJE

W dalszej części Regulaminu wyrażenia pisane wielkimi literami należy rozumieć w sposób określony poniżej:

 1. Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl” – bon towarowy na okaziciela w formie papierowej lub w formie elektronicznej, wydany przez Sprzedawcę i dostępny do nabycia w Sklepie Internetowym akademiaherbaty.pl, uprawniający posiadacza do wymiany go na Towar dostępny w Sklepie Internetowym akademiaherbaty.pl do maksymalnej kwoty wartości nominalnej bonu, w terminie 1 (jednego) roku od dnia dokonania zakupu (okres ważności Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl);
 2. Konsument” – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Nabywca” – oznacza osobę, która zawarła na odległość ze Sprzedawcą umowę (w języku polskim) w zakresie nabycia Towaru albo nabyła Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl za pośrednictwem Sklepu Internetowego akademiaherbaty.pl
 4. Regulamin” – niniejszy regulamin sklepu internetowego AkademiaHebaty.pl. działającego pod adresem www.akademiaherbaty.pl prowadzonego przez Sprzedawcę tj. WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski (NIP: 8911596792 REGON: 341285116) z siedzibą w Warszawie;
 5. Serwis PayU” – oznacza serwis internetowy umożliwiający dokonywanie szybkich płatności (przelewów) internetowych prowadzony przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym;
 6. Sklep Internetowy AkademiaHebaty.pl” – oznacza sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.akademiaherbaty.pl prowadzony przez Sprzedawcę tj. WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski (NIP: 8911596792 REGON: 341285116) z siedzibą w Warszawie;
 7. Sklep Stacjonarny AkademiaHebaty.pl” – oznacza sklep stacjonarny Sprzedawcy – z wyłączeniem Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl;
 8. Sprzedawca” – oznacza WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łodygowej 11/62; 03-687 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod numerem NIP: 8911596792 REGON: 341285116, e-mail: [email protected]l, nr telefonu (+48) 725 129 862, ze Sprzedawcą można kontaktować się za pomocą w/w danych;
 9. Towar” – przedmiot lub przedmioty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl;
 10. Umowa” – oznacza umowę sprzedaży Towaru na odległość (drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron), zawartą pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl.

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy AkademiaHebaty.pl w ramach swojej działalności gospodarczej. Każdy klient Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą danych kontaktowych wskazanych w § 1 pkt. XIII powyżej.
 2. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który określa:
  1. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz klientów Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl, oraz
  2. zasady wykorzystywania Bonów podarunkowych AkademiaHebaty.pl; oraz
  3. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl przez ich klientów.
 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl usługi elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 2. Wszystkie ceny Towarów w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT, o ile jest należny (cena brutto). Ceną obowiązującą w każdej sprzedaży jest cena wskazana przy Towarze w chwili złożenia przez Nabywcę zamówienia. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl oraz wprowadzania do nich zmian. Zmiany cen nie rzutują na Umowy zawarte z Nabywcą przed zmianą cen.
 3. Informacje o Towarach w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Nabywcę oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Nabywcę.
 6. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na komputerze Nabywcy czy Klienta a rzeczywistym wyglądem Towaru (kolor, proporcje itp.).
 7. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym elementy grafiki, układ, znaki towarowe umieszczone w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl stanowią wyłączną własność Sprzedawcy. Ich wykorzystanie może następować wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem bądź po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
 8. Wykorzystane w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl znaki towarowe, oznaczenia i nazwy firmowe należące do podmiotów trzecich zostały użyte w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl wyłącznie w celach informacyjnych.
 9. Korzystający ze Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Sklep Internetowy AkademiaHebaty.pl, w tym w szczególności w treści znajdujące się w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl.
 10. W ramach Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl, Sprzedawca jest uprawniony do zamieszczania reklam oraz innych treści komercyjnych.
 11. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie ze Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl było maksymalnie bezpieczne. Niemniej Sprzedawca informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl.

§ 3.

WARUNKI DOSTĘPU DO SKLEPU INTERNETOWEGO AkademiaHebaty.pl

 1. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl jest wykorzystanie urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl przez klienta Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl będzie możliwe, o ile zostaną spełnione następujące szczegółowe wymagania techniczne:
  1. głębia kolorów: 32 bity lub wyższa;
  2. przeglądarki: Internet Explorer 8 lub wyższy, Google Chrome, FireFox, Opera, Safari;
  3. włączona obsługa cookies;
  4. włączona obsługa Javascript.
 3. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 i 2 powyżej nie będzie mógł umożliwić klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl, w tym złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl ani przeprowadzenia procedury zawarcia Umowy, ani też zrealizowania zawartej Umowy.
 4. Sprzedawca świadczy na rzecz klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. umożliwienie zawierania Umów w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl;
  2. umożliwienie zakładania indywidulanych kont klientów w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl;
  3. wydawanie i realizowanie Bonów prezentowych AkademiaHebaty.pl;
 5. przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl. Każdy klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sprzedającego usług wskazanych w ust. 4 pkt b) i d) powyżej.
 6. Klient, który korzysta ze Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl, zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
  3. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl niezamówionej informacji handlowej;
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;
  5. korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl do użytku własnego.

§ 4.

ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienia na Towar przyjmowane są poprzez formularz zamówienia dostępny w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl.
 2. W celu złożenia zamówienia użytkownik (dalej: „ Klient”) musi podać swoje dane adresowe, adres e-mail oraz numer telefonu. Każdy Klient ma możliwość utworzenia w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl swojego indywidualnego konta.
 3. Osoba, która ukończyła 13. rok życia a nie ukończyła 18. roku życia nie może złożyć zamówienia.
 4. Zamówienia, w których dane Klienta będą nieprawdziwe lub niekompletne, nie będą realizowane.
 5. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, stanowiącego ofertę zawarcia Umowy, Klient otrzymuje e-mail od Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl na wskazany przez siebie adres e-mail z potwierdzeniem, że zamówienie zostało przyjęte i przedmiot zamówienia jest dostępny w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl. Z momentem otrzymania potwierdzenia o dostępności przedmiotu zamówienia w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl dochodzi do zawarcia Umowy. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia z chwilą wpłynięcia całości środków pieniężnych należnych za przedmiot zamówienia na wskazany przez Sklep Internetowy AkademiaHebaty.pl rachunek bankowy. Sprzedawca dołoży starań, aby przedmiot zamówienia został wydany Nabywcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 60 dni.
 6. Sprzedawca zastrzega, iż zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl oraz pod warunkiem zapłaty należności za przedmiot zamówienia przez Nabywcę. W przypadku niedostępności części lub całości Towarów objętych zamówieniem w momencie złożenia zamówienia w magazynie Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl, Nabywca zostanie poinformowany o stanie zamówienia na wskazany przez siebie adres e-mail (w tym o terminie realizacji poszczególnych elementów zamówienia) i zobowiązany będzie do podjęcia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania ww. informacji decyzji o jednym z następujących sposobów realizacji zamówienia:
  1. całkowita realizacja zamówienia z uwzględnieniem wydłużenia czasu realizacji do momentu uzupełnienia przez Sklep Internetowy AkademiaHebaty.pl zamówienia (o ile to możliwe); albo
  2. częściowa realizacja zamówienia oraz odstąpienie od realizacji zamówienia w zakresie Towaru niedostępnego w magazynie Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl; albo
  3. anulowanie całości zamówienia.

§ 5.

PŁATNOŚCI

 1. Płatności na rzecz Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl mogą zostać dokonane:
  1. w formie przelewu internetowego w technologii PayByLink (tzw. przelew on-line) za pośrednictwem Serwisu PayU;
  2. w formie przelewu tradycyjnego (do samodzielnego dokonania przelewu w inny sposób niż przelew internetowy w technologii PayByLink);
  3. poprzez zapłatę kartą płatniczą, za pośrednictwem Serwisu PayU;
  4. przy pomocy systemu płatności mobilnych BLIK, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę;
  5. przy odbiorze przesyłki, tzw. za pobraniem.
 2. Rozliczenie płatności za Towary zamówione w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl (z wyjątkiem przesyłek za pobraniem, BLIK oraz realizacji Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl) odbywa się za pośrednictwem Serwisu PayU. Oznacza to, że środki z tytułu zapłaty za Towary trafiają najpierw na rachunek bankowy firmy PayU, która potwierdza Sprzedawcy fakt dokonania zapłaty przez Nabywcę. Serwis PayU może odmówić obsługi płatności dokonywanych przez Nabywcę, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności dokonywanej płatności. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest otrzymanie, poprzez Serwis PayU, potwierdzenia dokonania płatności przez Nabywcę. W przypadku płatności dokonywanych w drodze tradycyjnego przelewu płatność uzyska status zakończonej (a Sprzedawca zostanie o tym fakcie poinformowany) w chwili wpływu środków na rachunek bankowy PayU, a nie w chwili autoryzacji przelewu lub złożenia dyspozycji przelewu środków (np. w placówce Poczty Polskiej) przez Nabywcę. W przypadku dokonywania płatności przelewem tradycyjnym środki muszą wpłynąć na rachunek PayU w ciągu 10 dni od wygenerowania dokumentu przelewu. W przeciwnym razie transakcja zostanie anulowana i zamówienie nie zostanie zrealizowane. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych wydziałów Policji. Sprzedawca udostępnia Nabywcy odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu PayU (np. banku) za pośrednictwem Serwisu PayU.
 3. Nabywca po zatwierdzeniu formularza transakcji zawierającego podsumowanie zamówienia (przycisk „ Zamawiam z obowiązkiem zapłaty ”) i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Serwisu PayU, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:
  1. w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego;
  2. w przypadku płatności w drodze przelewu w technologii PayByLink – na stronę internetową banku;
  3. w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu PayU, w tym przypadku Nabywca powinien dokonać przelewu zgodnego z wygenerowanym drukiem przelewu bankowego.
 4. W celu dokonania płatności Nabywca powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z określonymi przez nich zasadami. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez Serwis PayU, płatność może nie zostać zrealizowana.
 5. Ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych, w razie wyboru przez klienta przedpłaty jako formy płatności i niedokonania płatności niezwłocznie, podczas procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez klienta systemem BLIK, zamówienie złożone przez klienta może zostać anulowane (co będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty klienta przez Sprzedawcę). Dla uniknięcia wątpliwości podkreślane jest, iż w razie opuszczenia przez klienta procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez klienta formy płatność kartą, systemem Blik przed finalizacją tego procesu, ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych niemożliwym jest dokonanie takiej płatności w terminie późniejszym.

§ 6.

ODBIÓR I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Nabywca ma możliwość wyboru sposobu odbioru i dostawy zamówienia poprzez wskazanie w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 powyżej, jednej z poniższych form realizacji zamówienia:
  1. wysyłka Towaru na adres wskazany przez Nabywcę w formularzu zamówienia lub w ramach rejestracji indywidualnego konta w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl;
  2. odbiór osobisty Towaru w stacjonarnym Sklepie Stacjonarnym AkademiaHebaty.pl, zlokalizowanym przy ul. Łodygowej 11/62 w Warszawie.
 1. Wysyłka Towaru, o której mowa w ust. 1. pkt a) powyżej, następuje w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę od Serwisu PayU potwierdzenia zapłaty należności przez Nabywcę pod warunkiem, że całe zamówienie jest skompletowane. Wysyłki są realizowane na wyłącznie terenie Polski i Europy.
 2. Wysyłka Towaru, o której mowa w ust. 1. pkt a) powyżej, może nastąpić w drodze jednej z poniższych form realizacji zamówienia, którą należy wybrać w formularzu zamówienia:
  1. przesyłki kurierskiej zwykłej; albo
  2. przesyłki za pobraniem (płatność przy odbiorze).
 1. W przypadku wyboru przez Nabywcę odbioru osobistego Towaru w Sklepie Stacjonarnym AkademiaHebaty.pl o którym mowa w ust. 1. pkt b) powyżej, Nabywca otrzyma na wskazany przez siebie zgodnie z § 4 ust. 2 powyżej adres e-mail wiadomość o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę od Serwisu PayU potwierdzenia zapłaty należności przez Nabywcę pod warunkiem, że całe zamówienie jest skompletowane.
 2. Wszystkie przesyłki wraz z dowodem zakupu są dostarczane na adres podany przez Nabywcę w zamówieniu, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Paczki wysłane przez Sprzedawcę nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta.

§ 7.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Nabywcy będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego, tj. będącemu osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy („Konsument”).
 2. Konsument, który zawarł Umowę, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Pouczenie o prawie o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Konsument musi poinformować Sprzedawcę (WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łodygowej 11/62, e-mail: [email protected] o decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez pismo wysłane pocztą lub e-mailem) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującemu Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem innego niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o jego decyzji dotyczącej wykonania odstąpienia od Umowy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument powinien odesłać lub przekazać zakupiony Towar na adres Sprzedawcy:  WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łodygowej 11/62, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w takim przypadku.
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8.

RĘKOJMIA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Towary oferowane w przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Nabywcy Towaru bez wad.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów (rękojmia). Odpowiedzialność ta jest uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego („k.c.”), w szczególności w art. 556, 556[1]-556[3] k.c. oraz art. 559-561 k.c.
 4. Każdy Towar kupiony w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady fizyczne lub wady prawne.
 5. Reklamację można złożyć:
  1. drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z pisemnym opisem wady, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski z siedzibą w Warszawie (03-687) przy ulicy Łodygowej 11/62 , z dopiskiem: „Reklamacja”;
 1. Nabywca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę Towaru lub przesyłki zawierającej reklamowany Towar. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Nabywcy o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Termin 14 dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 3. W razie stwierdzenia przez Nabywcę uszkodzenia Towaru podczas transportu, zaleca się aby Nabywca sporządził w obecności kuriera (lub sprzedawcy – w przypadku odbioru w Towaru w sklepie stacjonarnym) tzw. protokół szkody.
 4. W przypadku, gdy Nabywca nie jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 9.

PROMOCJE I RABATY

 1. Rabatów lub zniżek nie można ze sobą łączyć lub łączyć z innymi promocjami lub kuponami/rabatami obowiązującymi w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl, chyba że odrębny regulamin promocji stanowi inaczej.
 2. Klient, który dokonał rejestracji indywidualnego konta w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl i podał swoją datę urodzenia, otrzyma drogą elektroniczną od Sprzedawcy w dniu urodzin 10% rabat na zakupy w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl, z wyłączeniem: (i) Towarów przecenionych, (ii) Towarów oznaczonych oznaczeniami indywidualizującymi AkademiaHebaty.pl oraz (iii) Towarów z kolekcji limitowanych.
 3. Nabywca, który dokonał w jednym zamówieniu (zawarł Umowę) zakupu Towaru w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl o wartości powyżej 500 zł (pięćset złotych) brutto, jest uprawniony do otrzymania od darmowej wysyłki Towaru ze Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku gdy wartość danego zamówienia Nabywcy zmniejszy się do kwoty nie przekraczającej 500 zł brutto wskutek skorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia od Umowy (całości lub części zamówienia), taki Nabywca jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy za wysłkę Towaru, o której mowa w zdaniu poprzednim.

§ 10.

BONY PODARUNKOWE AkademiaHebaty.pl

 1. Klient może nabyć w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl wydawany przez Sprzedawcę w formie:
  1. cyfrowej (wysyłka na adres poczty elektronicznej), albo
  2. papierowej (wysyłka pocztą na adres stacjonarny).
 2. W przypadku zamówienia Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl w formie cyfrowej Nabywca albo osoba wskazana przez Nabywcę otrzymuje za pośrednictwem e-maila Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl w formie pdf ze specjalnym kodem. Wykorzystanie Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl w formie cyfrowej następuje poprzez:
  1. wprowadzenie specjalnego kodu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w procesie składania zamówienia Towaru w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl, albo
  2. okazanie wydrukowanego Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl w formie cyfrowej kasjerowi w Sklepie Stacjonarnym AkademiaHebaty.pl z uwzględnieniem ust. 4 poniżej .
 3. W przypadku zamówienia Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl w formie papierowej (wysyłka na adres stacjonarny) Nabywca albo osoba wskazana przez Nabywcę otrzymuje Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl w formie papierowej ze specjalnym kodem (wydrukowany przez Sprzedawcę). Wykorzystanie Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl w formie papierowej następuje poprzez:
  1. wprowadzenie specjalnego kodu, o którym mowa w zdaniu poprzednim w procesie składania zamówienia Towaru w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl, albo
  2. okazanie Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl w formie papierowej kasjerowi w Sklepie Stacjonarnym AkademiaHebaty.pl, z uwzględnieniem ust. 4 poniżej .
 4. W sytuacjach o których mowa w ust. 2 pkt b) i ust. 3 pkt b) powyżej kasjer w Sklepie Stacjonarnym AkademiaHebaty.pl, przed wydaniem towaru dokonuje następujących czynności:
  1. weryfikuje ważność Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl;
  2. weryfikuje wartość nominalną Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl;
  3. dokonuje blokady Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl aby nie mógł być wykorzystany ponownie.
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają w żaden sposób ustawowych uprawnień Konsumentów związanych z niezgodnością z umową towaru nabytego z wykorzystaniem Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl.
 2. Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl podlega wymianie, naprawie, roszczeniu o obniżeniu ceny lub zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl w zakresie ujawnienia się wady Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl w rozumieniu i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl może być wykorzystany wyłącznie jednokrotnie.
 4. Jeżeli wartość Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl przekracza wartość towaru, który posiadacz takiego bonu chce nabyć od Sprzedawcy, to pozostała kwota z Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl przepada. W takim przypadku posiadacz Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl może zwiększyć wartość zakupów o dodatkowe inne towary, aby wartość zakupów była równa co najmniej wartości Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl.
 5. Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl wymieniany jest na Towary, a nie na całkowitą zawartość zamówienia Towaru, dodatkowo doliczane są koszty przesyłki, koszty manipulacyjne zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Sprzedawca nie generuje faktury, ponieważ Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl nie jest ani usługą, ani produktem, tylko notą księgową.
 7. Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl jest generowany dopiero w momencie zaksięgowania wpłaty przez Nabywcę.
 8. Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl nie podlega wymianie na gotówkę.
 9. Wydanie Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl może być wydawany na życzenie Nabywcy dokument KP (pisemnego pokwitowania) niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 10. Sprzedawca nie wystawia duplikatów Bonów podarunkowych AkademiaHebaty.pl utraconych lub uszkodzonych z winy posiadacza takiego bonu.
 11. Nie ma możliwości zastrzeżenia czy zablokowania Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl utraconego.
 12. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl, jej posiadaczowi nie przysługują wobec Sprzedawcy żadne roszczenia.
 13. Wszelkie reklamacje związane z Bonami podarunkowymi AkademiaHebaty.pl będą rozpatrywane przez Sprzedawcę zgodnie § 8 niniejszego Regulaminu.
 14. Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl nie można wymienić na inny bon towarowy AkademiaHebaty.pl.
 15. Nabywca, który zawarł umowę o Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl za pośrednictwem Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl, może odstąpić od umowy o Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od wydania Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl przez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu. W sytuacji, w której Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl został wykorzystany w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od niniejszej umowy upłynął, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl , która została zrealizowana. Odstępując od umowy o Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl Nabywca zobowiązuje się, że do czasu odesłania Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl Nabywca nie skorzysta z Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl a odesłaniem Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl Nabywca zrealizował Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy kwoty zapłaconej za wydanie Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl w zakresie, w jakim Nabywca wykorzystał nominalną wartość Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl. Odstąpienie od umowy o Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz postanowień § 7 niniejszego Regulaminu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy o Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl wraz ze wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl w przypadku odstąpienia od takiej umowy, wskazane zostały w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 16. Nabycie lub realizacja Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl są jednoznaczne z akceptacją doręczonego przed zawarciem umowy Regulaminu.
 17. Nabywca Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl jest zobowiązany do poinformowania użytkownika, któremu przekazuje niniejszy bon o treści niniejszego Regulaminu.
 18. Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, a w szczególności nie jest kartą kredytową, debetową, bankomatową ani kartą płatniczą.
 19. Celem uniknięcia wątpliwości Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl nie jest możliwy do nabycia ani do realizacji w innych Sklepach Stacjonarnych AkademiaHebaty.pl, aniżeli Sklep Stacjonarny AkademiaHebaty.pl.
 20. Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl jest ważny wyłącznie przez 1 (jeden) rok od daty dokonania zakupu.

§ 11.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl, w tym Nabywców i osób posiadających konto w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl jest WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łodygowej 11/62, 03-679 Warszawa. W sprawie przetwarzania danych osobowych można zawsze zwrócić się do WorkFlow Media m.in. poprzez pocztę tradycyjną lub wysyłając maila na adres: [email protected]
 2. Dane będą wykorzystywane przez spółkę WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski w celu:
  1. utrzymania konta w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl (w przypadku założenia takiego konta); (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zapisane adresy dostawy);
  2. umożliwienia składania zamówień i ich realizacji, obsługi tych zamówień i kontaktów dotyczących zamówień; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, numer rachunku bankowego);
  3. obsługi zgłoszeń, oceny satysfakcji z produktów i usług; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o transakcjach i sposobie dostawy);
  4. informowania o i prowadzenia marketingu usług i produktów WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, a niekiedy również Sponsorów i Zaufanych Partnerów oraz podmiotów związanych z WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);
  5. tworzenia ofert produktów i usług dedykowanych dla użytkownika, a także do analiz (m.in. statystycznych i dotyczących istotnych cech odbiorców naszych usług i produktów) prowadzonych w celu lepszego przygotowania naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej grupy odbiorców (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);
  6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);
  7. wykonania zobowiązań wobec Nabywcy czy posiadacza konta w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);
  8. realizacji obowiązków prawnych ciążących na WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, np. w zakresie podatków, jak również w związku ze sprawą, z którą się zwróci do WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski dany użytkownik np. skargą, wnioskiem, reklamacją, pytaniem lub w związku z którą WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, skontaktuje się z użytkownikiem czy Nabywcą np. udzielenia odpowiedzi, rozpatrzenia reklamacji czy skargi; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach).
 3. WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski przetwarza dane na następujących podstawach prawnych, w zależności od okoliczności, ponieważ jest to niezbędne do:
  1. wykonania umowy, której stroną jest użytkownik – dotyczy to utrzymania konta w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl (w przypadku jego założenia), jak i obsługi każdego ze złożonych przez Nabywcę zamówień, w tym obsługi płatności elektronicznych i dostawy zakupionego towaru, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ RODO”);
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski – dotyczy to w szczególności obowiązków wynikających z przepisów określających prawa konsumentów, przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. kierowania marketingu bezpośredniego, na który dana osoba wyraziła uprzednio zgodę, obejmującego przygotowywanie i przekazywanie informacji o działalności i ofert dotyczących produktów i usług WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, a niekiedy również Sponsorów i Zaufanych Partnerów oraz podmiotów związanych z WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  4. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski lub inne podmioty, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – dotyczy to następujących przypadków:
   1. marketing bezpośredni obejmujący przygotowywanie i przekazywanie informacji o działalności i ofert dotyczących produktów i usług WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, a także, w przypadku założenia konta w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl, informacji i ofert przygotowanych specjalnie dla danej osoby na podstawie analizy jej historii zakupów i innych informacji (np. ofert rabatów urodzinowych do wykorzystania w okolicy dnia urodzin, ofert skierowanych wyłącznie w związku z określonymi cechami np. miejscem zamieszkania, płcią, grupą wiekową itp.);
   2. badanie satysfakcji ze świadczonych przez WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski usług i sprzedawanych produktów oraz z jakości obsługi klienta;
   3. analiza aktywności klientów WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski na stronie internetowej Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl w celu lepszego przygotowania naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej grupy odbiorców oraz w związku z marketingiem afiliacyjnym prowadzonym przez WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski;
   4. udzielenie odpowiedzi w związku ze skargą, wnioskiem, reklamacją, pytaniem;
   5. ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 4. Dane mogą zostać udostępnione przez WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski następującym podmiotom:
  1. dostawcom usług świadczonych na WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski w zakresie utrzymania i obsługi strony internetowej Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl,
  2. dostawcom systemów informatycznych wykorzystywanych w zakresie utrzymania konta lub do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl,
  3. podmiotom procesującym płatności online,
  4. podmiotom przetwarzającym dane w związku z profilowaniem,
  5. podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, doradcze, audytowe, konsultingowe i w zakresie wytwarzania, magazynowania i dostawy przesyłek,
  6. agencjom realizującym na zlecenie WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski usługi marketingowe,
  7. organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie lub jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub w celu obrony czy dochodzenia roszczeń.
 1. Dane osobowe będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
 2. WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla osiągnięcia przez nią celów, dla których są przetwarzane.
 3. WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski będzie przechowywać dane:
  1. tak długo jak długo istnieć będzie między użytkownikiem, np. Nabywcą a WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski relacja uzasadniająca takie przetwarzanie w szczególności tak długo, jak utrzymujesz aktywne konto użytkownika w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl czy przez okres niezbędny do realizacji zamówienia czy rozpatrzenia reklamacji lub innego rodzaju skargi lub wniosku.
  2. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń wobec WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski lub roszczeń WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski wobec użytkownika wynikający z przepisów prawa (np. ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń konsumenta wobec nas wynosi 6 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa) lub przedawnienia obowiązków podatkowych związanych ze zdarzeniami gospodarczymi (nabycie usług lub towarów), których byłeś stroną, oraz przez okres trwania związanych z takimi roszczeniami postępowań sądowych, arbitrażowych, etc.
  3. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, tj. udzielenia odpowiedzi na pytanie, skargę, wniosek, reklamację lub sugestię – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zasadniczo nie dłuższy niż 30 dni, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia roszczeń użytkownika, w tym Nabywcy lub roszczeń Legii Warszawa S.A. wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami oraz o okresy związanych z tym postępowań sądowych, arbitrażowych, etc.
  4. dla celów wywiązania się przez WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych lub przepisów dotyczących odpowiedzialności producenta za produkt) – przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową).
  5. w przypadku wniesienia przez daną osobę w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym profilowania, WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski przestanie przetwarzać jej dane osobowe, chyba że Legia Warszawa S.A. wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec jej interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. W związku z tym, że WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski przetwarza dane osobowe, przysługuje osobom, których dane dotyczą szereg praw, o których mowa poniżej.
 2. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected]
 3. Jeżeli osoba zwróci się do WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jej tożsamości, WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia jej tożsamości. WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski będzie odpowiadała na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 4. Jeżeli WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski wykaże, że żądania danej osoby są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski może:
  1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
  2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 1. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w sklepie internetowym, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski przetwarza jego dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, celach przetwarzania danych, kategoriach odbiorców danych, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących prawach dotyczących danych osobowych, a także informacje o źródłach pozyskania przez WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski danych, jeżeli nie zostały zebrane od niej. Osoba ma ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne, a uzyskanie każdej kolejnej kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.
 2. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.
 3. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
  3. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
  5. cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane na podstawie jej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania’
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 1. Osoba, której dane dotyczą nie będzie mogła jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in. jeżeli takie dane są niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 2. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych przez WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, np. gdy:
  1. kwestionuje prawidłowość przetwarzanych swoich danych osobowych – w takim przypadku może żądać ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. w jej ocenie przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie sprzeciwia się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski nie potrzebuje już jej danych osobowych dla realizacji jej celów, ale są one potrzebne tej osobie do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
  4. wniosła sprzeciw wobec przetwarzania przez WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski jej danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w takim przypadku może żądać ograniczenia przetwarzania do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski są nadrzędne wobec podstaw jej sprzeciwu.
 1. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski będzie je mogła przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będą mogły być podejmowane przez Legię Warszawa S.A. tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.
 2. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe, które dostarczyła WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, jeżeli:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie jej zgody lub na podstawie umowy z nią, a jednocześnie
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 1. W sytuacji wskazanej powyżej w ust. 18 osoba ma jednocześnie prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.
 2. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski. W takim przypadku powinna wskazać tę szczególną sytuację, która jej zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania jej danych objętych sprzeciwem.
 3. Na skutek sprzeciwu, WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski zaprzestanie przetwarzać jej dane osobowe, chyba że WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, która wniosła sprzeciw lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski zobowiązana jest niezwłocznie zaprzestać takiego przetwarzania.
 5. W każdym przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba, która ją wyraziła ma prawo do jej cofnięcia w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jej narusza postanowienia RODO.
 7. Wszystkie dane podawane są dobrowolnie, ale niektóre z nich są niezbędne do utrzymywania konta w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl (np. adres email), dokonywania i realizacji zamówień (dane pozwalające na identyfikację, dane niezbędne do dostawy), wystawiania odpowiednich dokumentów podatkowych (numer NIP), a ich niepodanie uniemożliwi realizację tych działań.
 8. WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, w celu prowadzenia działań marketingowych, wykorzystuje działania o charakterze profilowania, tj. analizuje informacje o użytkownikach strony internetowej, w tym Nabywcach i ocenia ich preferencje zakupowe tak, aby przedstawić im ofertę dopasowaną do ich cech lub odpowiadającą – w ocenie WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski – ich potrzebom i wymaganiom.
 9. WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski prowadzi ponadto działania o charakterze profilowania monitorujące ruch internetowy użytkowników stron internetowych WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski (w szczególności identyfikując strony internetowe, z których użytkownicy weszli na strony WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski) w związku z prowadzonym przez WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski marketingiem afiliacyjnym.

§ 12.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy zawartej na odległość. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego Konsument może skorzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej platformy ODR, która umożliwia dochodzenie swoich roszczeń w związku z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę na podstawie niniejszego Regulaminu. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

§ 13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Wszelkie zakłócenia funkcjonowania pracy Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl, a także problemy i uwagi związane ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl usługami należy zgłaszać na adres elektroniczny: [email protected]
 5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy AkademiaHebaty.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Polityka dotycząca plików cookies przyjęta przez Legię dostępna jest na stronie www.akademiaherbaty.pl
 6. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 14 dni od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl www.akademiaherbaty.pl . Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu. Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl, zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Nabywcy będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej  www.akademiaherbaty.pl
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2019 r.

Wzór formularza odstąpienia od umowy – do pobrania

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:

(dane Sprzedawcy)

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów:

– Data zawarcia umowy/odbioru Towaru

– Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

Załącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAWARTEJ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO AkademiaHebaty.pl

 1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4) zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, ul. Łodygowa 11/62, 03-698 Warszawa, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) [email protected] telefon: (+48) 725129862 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pismo wysłane pocztą na adres: WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, ul. Łodygowa 11/62, 03-689 Warszawa, z dopiskiem „ Zwrot”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, ul. Łodygowa 11/62, 03-698 Warszawa, z dopiskiem „ Zwrot”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy )

Adresat:

WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, ul. Łodygowa 11/62, 03-689 Warszawa

e-mail: [email protected]

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Lp.

Nazwa

Symbol /rozmiar

Ilość

Cena jednostkowa brutto

1.

2.

3.

4.

5.

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)

data

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Imię i nazwisko

Adres konsumenta(-ów)

Adres

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej )

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin z dnia 04-11-2019

§ 1

DEFINICJE

W dalszej części Regulaminu wyrażenia pisane wielkimi literami należy rozumieć w sposób określony poniżej:

 1. Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl” – bon towarowy na okaziciela w formie papierowej lub w formie elektronicznej, wydany przez Sprzedawcę i dostępny do nabycia w Sklepie Internetowym akademiaherbaty.pl, uprawniający posiadacza do wymiany go na Towar dostępny w Sklepie Internetowym akademiaherbaty.pl do maksymalnej kwoty wartości nominalnej bonu, w terminie 1 (jednego) roku od dnia dokonania zakupu (okres ważności Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl);
 2. Konsument” – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Nabywca” – oznacza osobę, która zawarła na odległość ze Sprzedawcą umowę (w języku polskim) w zakresie nabycia Towaru albo nabyła Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl za pośrednictwem Sklepu Internetowego akademiaherbaty.pl
 4. Regulamin” – niniejszy regulamin sklepu internetowego AkademiaHebaty.pl. działającego pod adresem www.akademiaherbaty.pl prowadzonego przez Sprzedawcę tj. WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski (NIP: 8911596792 REGON: 341285116) z siedzibą w Warszawie;
 5. Serwis PayU” – oznacza serwis internetowy umożliwiający dokonywanie szybkich płatności (przelewów) internetowych prowadzony przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym;
 6. Sklep Internetowy AkademiaHebaty.pl” – oznacza sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.akademiaherbaty.pl prowadzony przez Sprzedawcę tj. WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski (NIP: 8911596792 REGON: 341285116) z siedzibą w Warszawie;
 7. Sklep Stacjonarny AkademiaHebaty.pl” – oznacza sklep stacjonarny Sprzedawcy – z wyłączeniem Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl;
 8. Sprzedawca” – oznacza WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łodygowej 11/62; 03-687 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod numerem NIP: 8911596792 REGON: 341285116, e-mail: [email protected]l, nr telefonu (+48) 725 129 862, ze Sprzedawcą można kontaktować się za pomocą w/w danych;
 9. Towar” – przedmiot lub przedmioty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl;
 10. Umowa” – oznacza umowę sprzedaży Towaru na odległość (drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron), zawartą pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl.

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy AkademiaHebaty.pl w ramach swojej działalności gospodarczej. Każdy klient Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą danych kontaktowych wskazanych w § 1 pkt. XIII powyżej.
 2. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który określa:
  1. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz klientów Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl, oraz
  2. zasady wykorzystywania Bonów podarunkowych AkademiaHebaty.pl; oraz
  3. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl przez ich klientów.
 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl usługi elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 2. Wszystkie ceny Towarów w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT, o ile jest należny (cena brutto). Ceną obowiązującą w każdej sprzedaży jest cena wskazana przy Towarze w chwili złożenia przez Nabywcę zamówienia. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl oraz wprowadzania do nich zmian. Zmiany cen nie rzutują na Umowy zawarte z Nabywcą przed zmianą cen.
 3. Informacje o Towarach w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Nabywcę oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Nabywcę.
 6. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na komputerze Nabywcy czy Klienta a rzeczywistym wyglądem Towaru (kolor, proporcje itp.).
 7. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym elementy grafiki, układ, znaki towarowe umieszczone w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl stanowią wyłączną własność Sprzedawcy. Ich wykorzystanie może następować wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem bądź po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
 8. Wykorzystane w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl znaki towarowe, oznaczenia i nazwy firmowe należące do podmiotów trzecich zostały użyte w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl wyłącznie w celach informacyjnych.
 9. Korzystający ze Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Sklep Internetowy AkademiaHebaty.pl, w tym w szczególności w treści znajdujące się w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl.
 10. W ramach Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl, Sprzedawca jest uprawniony do zamieszczania reklam oraz innych treści komercyjnych.
 11. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie ze Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl było maksymalnie bezpieczne. Niemniej Sprzedawca informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl.

§ 3.

WARUNKI DOSTĘPU DO SKLEPU INTERNETOWEGO AkademiaHebaty.pl

 1. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl jest wykorzystanie urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl przez klienta Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl będzie możliwe, o ile zostaną spełnione następujące szczegółowe wymagania techniczne:
  1. głębia kolorów: 32 bity lub wyższa;
  2. przeglądarki: Internet Explorer 8 lub wyższy, Google Chrome, FireFox, Opera, Safari;
  3. włączona obsługa cookies;
  4. włączona obsługa Javascript.
 3. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 i 2 powyżej nie będzie mógł umożliwić klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl, w tym złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl ani przeprowadzenia procedury zawarcia Umowy, ani też zrealizowania zawartej Umowy.
 4. Sprzedawca świadczy na rzecz klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. umożliwienie zawierania Umów w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl;
  2. umożliwienie zakładania indywidulanych kont klientów w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl;
  3. wydawanie i realizowanie Bonów prezentowych AkademiaHebaty.pl;
 5. przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl. Każdy klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sprzedającego usług wskazanych w ust. 4 pkt b) i d) powyżej.
 6. Klient, który korzysta ze Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl, zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
  3. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl niezamówionej informacji handlowej;
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;
  5. korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl do użytku własnego.

§ 4.

ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienia na Towar przyjmowane są poprzez formularz zamówienia dostępny w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl.
 2. W celu złożenia zamówienia użytkownik (dalej: „ Klient”) musi podać swoje dane adresowe, adres e-mail oraz numer telefonu. Każdy Klient ma możliwość utworzenia w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl swojego indywidualnego konta.
 3. Osoba, która ukończyła 13. rok życia a nie ukończyła 18. roku życia nie może złożyć zamówienia.
 4. Zamówienia, w których dane Klienta będą nieprawdziwe lub niekompletne, nie będą realizowane.
 5. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, stanowiącego ofertę zawarcia Umowy, Klient otrzymuje e-mail od Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl na wskazany przez siebie adres e-mail z potwierdzeniem, że zamówienie zostało przyjęte i przedmiot zamówienia jest dostępny w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl. Z momentem otrzymania potwierdzenia o dostępności przedmiotu zamówienia w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl dochodzi do zawarcia Umowy. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia z chwilą wpłynięcia całości środków pieniężnych należnych za przedmiot zamówienia na wskazany przez Sklep Internetowy AkademiaHebaty.pl rachunek bankowy. Sprzedawca dołoży starań, aby przedmiot zamówienia został wydany Nabywcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 60 dni.
 6. Sprzedawca zastrzega, iż zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl oraz pod warunkiem zapłaty należności za przedmiot zamówienia przez Nabywcę. W przypadku niedostępności części lub całości Towarów objętych zamówieniem w momencie złożenia zamówienia w magazynie Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl, Nabywca zostanie poinformowany o stanie zamówienia na wskazany przez siebie adres e-mail (w tym o terminie realizacji poszczególnych elementów zamówienia) i zobowiązany będzie do podjęcia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania ww. informacji decyzji o jednym z następujących sposobów realizacji zamówienia:
  1. całkowita realizacja zamówienia z uwzględnieniem wydłużenia czasu realizacji do momentu uzupełnienia przez Sklep Internetowy AkademiaHebaty.pl zamówienia (o ile to możliwe); albo
  2. częściowa realizacja zamówienia oraz odstąpienie od realizacji zamówienia w zakresie Towaru niedostępnego w magazynie Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl; albo
  3. anulowanie całości zamówienia.

§ 5.

PŁATNOŚCI

 1. Płatności na rzecz Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl mogą zostać dokonane:
  1. w formie przelewu internetowego w technologii PayByLink (tzw. przelew on-line) za pośrednictwem Serwisu PayU;
  2. w formie przelewu tradycyjnego (do samodzielnego dokonania przelewu w inny sposób niż przelew internetowy w technologii PayByLink);
  3. poprzez zapłatę kartą płatniczą, za pośrednictwem Serwisu PayU;
  4. przy pomocy systemu płatności mobilnych BLIK, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę;
  5. przy odbiorze przesyłki, tzw. za pobraniem.
 2. Rozliczenie płatności za Towary zamówione w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl (z wyjątkiem przesyłek za pobraniem, BLIK oraz realizacji Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl) odbywa się za pośrednictwem Serwisu PayU. Oznacza to, że środki z tytułu zapłaty za Towary trafiają najpierw na rachunek bankowy firmy PayU, która potwierdza Sprzedawcy fakt dokonania zapłaty przez Nabywcę. Serwis PayU może odmówić obsługi płatności dokonywanych przez Nabywcę, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności dokonywanej płatności. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest otrzymanie, poprzez Serwis PayU, potwierdzenia dokonania płatności przez Nabywcę. W przypadku płatności dokonywanych w drodze tradycyjnego przelewu płatność uzyska status zakończonej (a Sprzedawca zostanie o tym fakcie poinformowany) w chwili wpływu środków na rachunek bankowy PayU, a nie w chwili autoryzacji przelewu lub złożenia dyspozycji przelewu środków (np. w placówce Poczty Polskiej) przez Nabywcę. W przypadku dokonywania płatności przelewem tradycyjnym środki muszą wpłynąć na rachunek PayU w ciągu 10 dni od wygenerowania dokumentu przelewu. W przeciwnym razie transakcja zostanie anulowana i zamówienie nie zostanie zrealizowane. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych wydziałów Policji. Sprzedawca udostępnia Nabywcy odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu PayU (np. banku) za pośrednictwem Serwisu PayU.
 3. Nabywca po zatwierdzeniu formularza transakcji zawierającego podsumowanie zamówienia (przycisk „ Zamawiam z obowiązkiem zapłaty ”) i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Serwisu PayU, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:
  1. w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego;
  2. w przypadku płatności w drodze przelewu w technologii PayByLink – na stronę internetową banku;
  3. w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu PayU, w tym przypadku Nabywca powinien dokonać przelewu zgodnego z wygenerowanym drukiem przelewu bankowego.
 4. W celu dokonania płatności Nabywca powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z określonymi przez nich zasadami. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez Serwis PayU, płatność może nie zostać zrealizowana.
 5. Ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych, w razie wyboru przez klienta przedpłaty jako formy płatności i niedokonania płatności niezwłocznie, podczas procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez klienta systemem BLIK, zamówienie złożone przez klienta może zostać anulowane (co będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty klienta przez Sprzedawcę). Dla uniknięcia wątpliwości podkreślane jest, iż w razie opuszczenia przez klienta procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez klienta formy płatność kartą, systemem Blik przed finalizacją tego procesu, ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych niemożliwym jest dokonanie takiej płatności w terminie późniejszym.

§ 6.

ODBIÓR I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Nabywca ma możliwość wyboru sposobu odbioru i dostawy zamówienia poprzez wskazanie w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 powyżej, jednej z poniższych form realizacji zamówienia:
  1. wysyłka Towaru na adres wskazany przez Nabywcę w formularzu zamówienia lub w ramach rejestracji indywidualnego konta w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl;
  2. odbiór osobisty Towaru w stacjonarnym Sklepie Stacjonarnym AkademiaHebaty.pl, zlokalizowanym przy ul. Łodygowej 11/62 w Warszawie.
 1. Wysyłka Towaru, o której mowa w ust. 1. pkt a) powyżej, następuje w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę od Serwisu PayU potwierdzenia zapłaty należności przez Nabywcę pod warunkiem, że całe zamówienie jest skompletowane. Wysyłki są realizowane na wyłącznie terenie Polski i Europy.
 2. Wysyłka Towaru, o której mowa w ust. 1. pkt a) powyżej, może nastąpić w drodze jednej z poniższych form realizacji zamówienia, którą należy wybrać w formularzu zamówienia:
  1. przesyłki kurierskiej zwykłej; albo
  2. przesyłki za pobraniem (płatność przy odbiorze).
 1. W przypadku wyboru przez Nabywcę odbioru osobistego Towaru w Sklepie Stacjonarnym AkademiaHebaty.pl o którym mowa w ust. 1. pkt b) powyżej, Nabywca otrzyma na wskazany przez siebie zgodnie z § 4 ust. 2 powyżej adres e-mail wiadomość o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę od Serwisu PayU potwierdzenia zapłaty należności przez Nabywcę pod warunkiem, że całe zamówienie jest skompletowane.
 2. Wszystkie przesyłki wraz z dowodem zakupu są dostarczane na adres podany przez Nabywcę w zamówieniu, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Paczki wysłane przez Sprzedawcę nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta.

§ 7.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Nabywcy będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego, tj. będącemu osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy („Konsument”).
 2. Konsument, który zawarł Umowę, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Pouczenie o prawie o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Konsument musi poinformować Sprzedawcę (WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łodygowej 11/62, e-mail: [email protected] o decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez pismo wysłane pocztą lub e-mailem) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującemu Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem innego niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o jego decyzji dotyczącej wykonania odstąpienia od Umowy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument powinien odesłać lub przekazać zakupiony Towar na adres Sprzedawcy:  WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łodygowej 11/62, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w takim przypadku.
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8.

RĘKOJMIA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Towary oferowane w przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Nabywcy Towaru bez wad.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów (rękojmia). Odpowiedzialność ta jest uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego („k.c.”), w szczególności w art. 556, 556[1]-556[3] k.c. oraz art. 559-561 k.c.
 4. Każdy Towar kupiony w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady fizyczne lub wady prawne.
 5. Reklamację można złożyć:
  1. drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z pisemnym opisem wady, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski z siedzibą w Warszawie (03-687) przy ulicy Łodygowej 11/62 , z dopiskiem: „Reklamacja”;
 1. Nabywca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę Towaru lub przesyłki zawierającej reklamowany Towar. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Nabywcy o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Termin 14 dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 3. W razie stwierdzenia przez Nabywcę uszkodzenia Towaru podczas transportu, zaleca się aby Nabywca sporządził w obecności kuriera (lub sprzedawcy – w przypadku odbioru w Towaru w sklepie stacjonarnym) tzw. protokół szkody.
 4. W przypadku, gdy Nabywca nie jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 9.

PROMOCJE I RABATY

 1. Rabatów lub zniżek nie można ze sobą łączyć lub łączyć z innymi promocjami lub kuponami/rabatami obowiązującymi w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl, chyba że odrębny regulamin promocji stanowi inaczej.
 2. Klient, który dokonał rejestracji indywidualnego konta w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl i podał swoją datę urodzenia, otrzyma drogą elektroniczną od Sprzedawcy w dniu urodzin 10% rabat na zakupy w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl, z wyłączeniem: (i) Towarów przecenionych, (ii) Towarów oznaczonych oznaczeniami indywidualizującymi AkademiaHebaty.pl oraz (iii) Towarów z kolekcji limitowanych.
 3. Nabywca, który dokonał w jednym zamówieniu (zawarł Umowę) zakupu Towaru w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl o wartości powyżej 500 zł (pięćset złotych) brutto, jest uprawniony do otrzymania od darmowej wysyłki Towaru ze Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku gdy wartość danego zamówienia Nabywcy zmniejszy się do kwoty nie przekraczającej 500 zł brutto wskutek skorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia od Umowy (całości lub części zamówienia), taki Nabywca jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy za wysłkę Towaru, o której mowa w zdaniu poprzednim.

§ 10.

BONY PODARUNKOWE AkademiaHebaty.pl

 1. Klient może nabyć w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl wydawany przez Sprzedawcę w formie:
  1. cyfrowej (wysyłka na adres poczty elektronicznej), albo
  2. papierowej (wysyłka pocztą na adres stacjonarny).
 2. W przypadku zamówienia Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl w formie cyfrowej Nabywca albo osoba wskazana przez Nabywcę otrzymuje za pośrednictwem e-maila Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl w formie pdf ze specjalnym kodem. Wykorzystanie Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl w formie cyfrowej następuje poprzez:
  1. wprowadzenie specjalnego kodu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w procesie składania zamówienia Towaru w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl, albo
  2. okazanie wydrukowanego Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl w formie cyfrowej kasjerowi w Sklepie Stacjonarnym AkademiaHebaty.pl z uwzględnieniem ust. 4 poniżej .
 3. W przypadku zamówienia Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl w formie papierowej (wysyłka na adres stacjonarny) Nabywca albo osoba wskazana przez Nabywcę otrzymuje Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl w formie papierowej ze specjalnym kodem (wydrukowany przez Sprzedawcę). Wykorzystanie Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl w formie papierowej następuje poprzez:
  1. wprowadzenie specjalnego kodu, o którym mowa w zdaniu poprzednim w procesie składania zamówienia Towaru w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl, albo
  2. okazanie Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl w formie papierowej kasjerowi w Sklepie Stacjonarnym AkademiaHebaty.pl, z uwzględnieniem ust. 4 poniżej .
 4. W sytuacjach o których mowa w ust. 2 pkt b) i ust. 3 pkt b) powyżej kasjer w Sklepie Stacjonarnym AkademiaHebaty.pl, przed wydaniem towaru dokonuje następujących czynności:
  1. weryfikuje ważność Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl;
  2. weryfikuje wartość nominalną Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl;
  3. dokonuje blokady Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl aby nie mógł być wykorzystany ponownie.
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają w żaden sposób ustawowych uprawnień Konsumentów związanych z niezgodnością z umową towaru nabytego z wykorzystaniem Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl.
 2. Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl podlega wymianie, naprawie, roszczeniu o obniżeniu ceny lub zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl w zakresie ujawnienia się wady Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl w rozumieniu i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl może być wykorzystany wyłącznie jednokrotnie.
 4. Jeżeli wartość Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl przekracza wartość towaru, który posiadacz takiego bonu chce nabyć od Sprzedawcy, to pozostała kwota z Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl przepada. W takim przypadku posiadacz Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl może zwiększyć wartość zakupów o dodatkowe inne towary, aby wartość zakupów była równa co najmniej wartości Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl.
 5. Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl wymieniany jest na Towary, a nie na całkowitą zawartość zamówienia Towaru, dodatkowo doliczane są koszty przesyłki, koszty manipulacyjne zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Sprzedawca nie generuje faktury, ponieważ Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl nie jest ani usługą, ani produktem, tylko notą księgową.
 7. Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl jest generowany dopiero w momencie zaksięgowania wpłaty przez Nabywcę.
 8. Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl nie podlega wymianie na gotówkę.
 9. Wydanie Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl może być wydawany na życzenie Nabywcy dokument KP (pisemnego pokwitowania) niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 10. Sprzedawca nie wystawia duplikatów Bonów podarunkowych AkademiaHebaty.pl utraconych lub uszkodzonych z winy posiadacza takiego bonu.
 11. Nie ma możliwości zastrzeżenia czy zablokowania Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl utraconego.
 12. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl, jej posiadaczowi nie przysługują wobec Sprzedawcy żadne roszczenia.
 13. Wszelkie reklamacje związane z Bonami podarunkowymi AkademiaHebaty.pl będą rozpatrywane przez Sprzedawcę zgodnie § 8 niniejszego Regulaminu.
 14. Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl nie można wymienić na inny bon towarowy AkademiaHebaty.pl.
 15. Nabywca, który zawarł umowę o Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl za pośrednictwem Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl, może odstąpić od umowy o Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od wydania Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl przez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu. W sytuacji, w której Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl został wykorzystany w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od niniejszej umowy upłynął, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl , która została zrealizowana. Odstępując od umowy o Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl Nabywca zobowiązuje się, że do czasu odesłania Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl Nabywca nie skorzysta z Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl a odesłaniem Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl Nabywca zrealizował Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy kwoty zapłaconej za wydanie Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl w zakresie, w jakim Nabywca wykorzystał nominalną wartość Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl. Odstąpienie od umowy o Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz postanowień § 7 niniejszego Regulaminu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy o Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl wraz ze wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl w przypadku odstąpienia od takiej umowy, wskazane zostały w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 16. Nabycie lub realizacja Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl są jednoznaczne z akceptacją doręczonego przed zawarciem umowy Regulaminu.
 17. Nabywca Bonu podarunkowego AkademiaHebaty.pl jest zobowiązany do poinformowania użytkownika, któremu przekazuje niniejszy bon o treści niniejszego Regulaminu.
 18. Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, a w szczególności nie jest kartą kredytową, debetową, bankomatową ani kartą płatniczą.
 19. Celem uniknięcia wątpliwości Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl nie jest możliwy do nabycia ani do realizacji w innych Sklepach Stacjonarnych AkademiaHebaty.pl, aniżeli Sklep Stacjonarny AkademiaHebaty.pl.
 20. Bon podarunkowy AkademiaHebaty.pl jest ważny wyłącznie przez 1 (jeden) rok od daty dokonania zakupu.

§ 11.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl, w tym Nabywców i osób posiadających konto w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl jest WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łodygowej 11/62, 03-679 Warszawa. W sprawie przetwarzania danych osobowych można zawsze zwrócić się do WorkFlow Media m.in. poprzez pocztę tradycyjną lub wysyłając maila na adres: [email protected]
 2. Dane będą wykorzystywane przez spółkę WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski w celu:
  1. utrzymania konta w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl (w przypadku założenia takiego konta); (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zapisane adresy dostawy);
  2. umożliwienia składania zamówień i ich realizacji, obsługi tych zamówień i kontaktów dotyczących zamówień; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, numer rachunku bankowego);
  3. obsługi zgłoszeń, oceny satysfakcji z produktów i usług; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o transakcjach i sposobie dostawy);
  4. informowania o i prowadzenia marketingu usług i produktów WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, a niekiedy również Sponsorów i Zaufanych Partnerów oraz podmiotów związanych z WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);
  5. tworzenia ofert produktów i usług dedykowanych dla użytkownika, a także do analiz (m.in. statystycznych i dotyczących istotnych cech odbiorców naszych usług i produktów) prowadzonych w celu lepszego przygotowania naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej grupy odbiorców (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);
  6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);
  7. wykonania zobowiązań wobec Nabywcy czy posiadacza konta w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);
  8. realizacji obowiązków prawnych ciążących na WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, np. w zakresie podatków, jak również w związku ze sprawą, z którą się zwróci do WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski dany użytkownik np. skargą, wnioskiem, reklamacją, pytaniem lub w związku z którą WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, skontaktuje się z użytkownikiem czy Nabywcą np. udzielenia odpowiedzi, rozpatrzenia reklamacji czy skargi; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach).
 3. WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski przetwarza dane na następujących podstawach prawnych, w zależności od okoliczności, ponieważ jest to niezbędne do:
  1. wykonania umowy, której stroną jest użytkownik – dotyczy to utrzymania konta w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl (w przypadku jego założenia), jak i obsługi każdego ze złożonych przez Nabywcę zamówień, w tym obsługi płatności elektronicznych i dostawy zakupionego towaru, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ RODO”);
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski – dotyczy to w szczególności obowiązków wynikających z przepisów określających prawa konsumentów, przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. kierowania marketingu bezpośredniego, na który dana osoba wyraziła uprzednio zgodę, obejmującego przygotowywanie i przekazywanie informacji o działalności i ofert dotyczących produktów i usług WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, a niekiedy również Sponsorów i Zaufanych Partnerów oraz podmiotów związanych z WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  4. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski lub inne podmioty, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – dotyczy to następujących przypadków:
   1. marketing bezpośredni obejmujący przygotowywanie i przekazywanie informacji o działalności i ofert dotyczących produktów i usług WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, a także, w przypadku założenia konta w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl, informacji i ofert przygotowanych specjalnie dla danej osoby na podstawie analizy jej historii zakupów i innych informacji (np. ofert rabatów urodzinowych do wykorzystania w okolicy dnia urodzin, ofert skierowanych wyłącznie w związku z określonymi cechami np. miejscem zamieszkania, płcią, grupą wiekową itp.);
   2. badanie satysfakcji ze świadczonych przez WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski usług i sprzedawanych produktów oraz z jakości obsługi klienta;
   3. analiza aktywności klientów WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski na stronie internetowej Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl w celu lepszego przygotowania naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej grupy odbiorców oraz w związku z marketingiem afiliacyjnym prowadzonym przez WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski;
   4. udzielenie odpowiedzi w związku ze skargą, wnioskiem, reklamacją, pytaniem;
   5. ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 4. Dane mogą zostać udostępnione przez WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski następującym podmiotom:
  1. dostawcom usług świadczonych na WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski w zakresie utrzymania i obsługi strony internetowej Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl,
  2. dostawcom systemów informatycznych wykorzystywanych w zakresie utrzymania konta lub do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl,
  3. podmiotom procesującym płatności online,
  4. podmiotom przetwarzającym dane w związku z profilowaniem,
  5. podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, doradcze, audytowe, konsultingowe i w zakresie wytwarzania, magazynowania i dostawy przesyłek,
  6. agencjom realizującym na zlecenie WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski usługi marketingowe,
  7. organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie lub jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub w celu obrony czy dochodzenia roszczeń.
 1. Dane osobowe będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
 2. WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla osiągnięcia przez nią celów, dla których są przetwarzane.
 3. WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski będzie przechowywać dane:
  1. tak długo jak długo istnieć będzie między użytkownikiem, np. Nabywcą a WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski relacja uzasadniająca takie przetwarzanie w szczególności tak długo, jak utrzymujesz aktywne konto użytkownika w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl czy przez okres niezbędny do realizacji zamówienia czy rozpatrzenia reklamacji lub innego rodzaju skargi lub wniosku.
  2. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń wobec WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski lub roszczeń WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski wobec użytkownika wynikający z przepisów prawa (np. ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń konsumenta wobec nas wynosi 6 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa) lub przedawnienia obowiązków podatkowych związanych ze zdarzeniami gospodarczymi (nabycie usług lub towarów), których byłeś stroną, oraz przez okres trwania związanych z takimi roszczeniami postępowań sądowych, arbitrażowych, etc.
  3. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, tj. udzielenia odpowiedzi na pytanie, skargę, wniosek, reklamację lub sugestię – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zasadniczo nie dłuższy niż 30 dni, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia roszczeń użytkownika, w tym Nabywcy lub roszczeń Legii Warszawa S.A. wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami oraz o okresy związanych z tym postępowań sądowych, arbitrażowych, etc.
  4. dla celów wywiązania się przez WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych lub przepisów dotyczących odpowiedzialności producenta za produkt) – przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową).
  5. w przypadku wniesienia przez daną osobę w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym profilowania, WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski przestanie przetwarzać jej dane osobowe, chyba że Legia Warszawa S.A. wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec jej interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. W związku z tym, że WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski przetwarza dane osobowe, przysługuje osobom, których dane dotyczą szereg praw, o których mowa poniżej.
 2. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected]
 3. Jeżeli osoba zwróci się do WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jej tożsamości, WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia jej tożsamości. WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski będzie odpowiadała na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 4. Jeżeli WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski wykaże, że żądania danej osoby są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski może:
  1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
  2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 1. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w sklepie internetowym, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski przetwarza jego dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, celach przetwarzania danych, kategoriach odbiorców danych, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących prawach dotyczących danych osobowych, a także informacje o źródłach pozyskania przez WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski danych, jeżeli nie zostały zebrane od niej. Osoba ma ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne, a uzyskanie każdej kolejnej kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.
 2. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.
 3. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
  3. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
  5. cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane na podstawie jej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania’
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 1. Osoba, której dane dotyczą nie będzie mogła jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in. jeżeli takie dane są niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 2. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych przez WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, np. gdy:
  1. kwestionuje prawidłowość przetwarzanych swoich danych osobowych – w takim przypadku może żądać ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. w jej ocenie przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie sprzeciwia się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski nie potrzebuje już jej danych osobowych dla realizacji jej celów, ale są one potrzebne tej osobie do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
  4. wniosła sprzeciw wobec przetwarzania przez WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski jej danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w takim przypadku może żądać ograniczenia przetwarzania do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski są nadrzędne wobec podstaw jej sprzeciwu.
 1. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski będzie je mogła przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będą mogły być podejmowane przez Legię Warszawa S.A. tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.
 2. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe, które dostarczyła WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, jeżeli:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie jej zgody lub na podstawie umowy z nią, a jednocześnie
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 1. W sytuacji wskazanej powyżej w ust. 18 osoba ma jednocześnie prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.
 2. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski. W takim przypadku powinna wskazać tę szczególną sytuację, która jej zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania jej danych objętych sprzeciwem.
 3. Na skutek sprzeciwu, WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski zaprzestanie przetwarzać jej dane osobowe, chyba że WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, która wniosła sprzeciw lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski zobowiązana jest niezwłocznie zaprzestać takiego przetwarzania.
 5. W każdym przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba, która ją wyraziła ma prawo do jej cofnięcia w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jej narusza postanowienia RODO.
 7. Wszystkie dane podawane są dobrowolnie, ale niektóre z nich są niezbędne do utrzymywania konta w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl (np. adres email), dokonywania i realizacji zamówień (dane pozwalające na identyfikację, dane niezbędne do dostawy), wystawiania odpowiednich dokumentów podatkowych (numer NIP), a ich niepodanie uniemożliwi realizację tych działań.
 8. WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, w celu prowadzenia działań marketingowych, wykorzystuje działania o charakterze profilowania, tj. analizuje informacje o użytkownikach strony internetowej, w tym Nabywcach i ocenia ich preferencje zakupowe tak, aby przedstawić im ofertę dopasowaną do ich cech lub odpowiadającą – w ocenie WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski – ich potrzebom i wymaganiom.
 9. WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski prowadzi ponadto działania o charakterze profilowania monitorujące ruch internetowy użytkowników stron internetowych WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski (w szczególności identyfikując strony internetowe, z których użytkownicy weszli na strony WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski) w związku z prowadzonym przez WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski marketingiem afiliacyjnym.

§ 12.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy zawartej na odległość. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego Konsument może skorzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej platformy ODR, która umożliwia dochodzenie swoich roszczeń w związku z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę na podstawie niniejszego Regulaminu. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

§ 13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Wszelkie zakłócenia funkcjonowania pracy Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl, a także problemy i uwagi związane ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl usługami należy zgłaszać na adres elektroniczny: [email protected]
 5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy AkademiaHebaty.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Polityka dotycząca plików cookies przyjęta przez Legię dostępna jest na stronie www.akademiaherbaty.pl
 6. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 14 dni od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu Internetowego AkademiaHebaty.pl www.akademiaherbaty.pl . Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu. Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym AkademiaHebaty.pl, zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Nabywcy będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej  www.akademiaherbaty.pl
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2019 r.

Wzór formularza odstąpienia od umowy – do pobrania

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:

(dane Sprzedawcy)

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów:

– Data zawarcia umowy/odbioru Towaru

– Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

Załącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAWARTEJ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO AkademiaHebaty.pl

 1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4) zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, ul. Łodygowa 11/62, 03-698 Warszawa, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) [email protected] telefon: (+48) 725129862 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pismo wysłane pocztą na adres: WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, ul. Łodygowa 11/62, 03-689 Warszawa, z dopiskiem „ Zwrot”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, ul. Łodygowa 11/62, 03-698 Warszawa, z dopiskiem „ Zwrot”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy )

Adresat:

WorkFlow Media Mateusz Strzałkowski, ul. Łodygowa 11/62, 03-689 Warszawa

e-mail: [email protected]

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Lp.

Nazwa

Symbol /rozmiar

Ilość

Cena jednostkowa brutto

1.

2.

3.

4.

5.

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)

data

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Imię i nazwisko

Adres konsumenta(-ów)

Adres

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej )

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.